Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody - ogłoszenia
Konferencja i szkolenie "PPK bisko Ciebie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 15 września 2020 11:00

Zamieszczamy informację na temet konferencji i szkolenia  „PPK blisko Ciebie", pod honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego. Informacja jest istotna dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeprowadzonego przez spółkę powołaną ustawą o PPK - jedyne oficjalne źródło informacji o PPK.

Więcej…
 
Konkurs weekendowy - Powszechny Spis Rolny 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
piątek, 11 września 2020 13:43

konkurs-M-spisowo-wekend-11-09-2020
   Mówisz, że nigdy nic nie wygrałeś? U nas co tydzień masz szansę, już dziś kolejna z nich. Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego z województwa świętokrzyskiego i spisałeś się przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 – właśnie na Ciebie czekają nagrody.

Poprawiony: piątek, 11 września 2020 14:14
Więcej…
 
Film promocyjny- "Centrum Turystyczne dzięki Funduszom Europejskim" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Marzena Staryczenkow   
czwartek, 10 września 2020 11:55

   centrumM-turystyczne-film-stronaPrezentujemy film promocyjny przedstawiający Centrum Turystyczne nad Zalewem Brodzkim. Jest to obecnie wspaniała atrakcja turystyczna o zasięgu ponadlokalny, mieszcząca się w Gminie Brody, zrealizowana dzięki dofinansowaniu Funduszy Europejskich, pięknie położona w dolinie rzeki Kamiennej. Do utworzenia Centrum Turystycznego wykorzystano istniejące już naturalne warunki terenowe. Utworzono dużo miejsc parkingowych, uwidocznione zostały unikatowe pomniki przyrody - Skały w Rudzie. Pagórkowaty, nabrzeżny teren posłużył do zagospodarowania na ścieżki spacerowe i tarasy widokowe.

Poprawiony: piątek, 11 września 2020 07:26
Więcej…
 
Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID 19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 09 września 2020 15:04

ARIMR-Logo-male 
  
    Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Poprawiony: środa, 09 września 2020 15:32
Więcej…
 
Projekt "Starachowicki Inkubator Zawodów" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 09 września 2020 13:04

   Projekt "STARACHOWICKI INKUBATOR ZAWODÓW" realizowany jest przez CERTES sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Starachowickim w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poprawiony: środa, 09 września 2020 14:55
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Monika Barańska   
wtorek, 08 września 2020 07:09

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy położonej w Lipiu, przy ulicy Podłaziska.

Poprawiony: wtorek, 08 września 2020 07:19
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Monika Barańska   
wtorek, 08 września 2020 06:50

   Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust. 1,2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18, (Styków, obręb 0015 przy ul. Starotorze) stanowiącej własność Gminy Brody – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Poprawiony: wtorek, 08 września 2020 07:08
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 07 września 2020 13:09

Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I - Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).
§ 2.
Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Tabela-3-oferta-LKB

Sfera pożytku publicznego: Nazwa zadania do realizacji w 2020 roku: Kwota dotacji Gminy Brody: przeznaczonej na zadanie: Termin realizacji zadania: Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w poprzednim roku:
Wspieranie i upowszech-nianie kultury fizycznej Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki – etap II 16 000,00 Od dnia podpisania umowy do 17.12.2020 Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik" w Rudniku – 31 000 zł

§ 3.
Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Rozdział II
Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy.
§ 4.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).
§ 5.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 28.09.2020r. oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu). Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zadania w ofercie powinny być zgodne z: rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2020 roku (Uchwała Nr X/82/19 z dn. 25.10.2019r.) Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie: www.bip.brody.info.pl
2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Na konkurs mogą być składane wyłącznie oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.
§ 6.
1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
§ 7.
Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

Rozdział III
Kryteria i tryb wyboru ofert.
§ 8.
Ocena formalna
1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy. Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki:
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym (pozycja obowiązkowa),
b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (nieobowiązkowo);
c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
d) ewentualne referencje.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.
§ 9.
Ocena merytoryczna.
1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:
a) analiza celów projektu rezultatów: 0-4 pkt.,
b) analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;
c) zakładane rezultaty projektu opisane w ofercie (rozdz. III, pola: 5-6): 0-4pkt.;
d) zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
e) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
f) procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.
Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.
§ 10.
1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Rozdział IV
Warunki realizacji zadania publicznego.
§ 11.
Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl
§ 12.
Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze zleceniodawcą (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.102018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl

Rozdział V
Kontrola wykorzystania dotacji.
§ 13.
1. Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
§ 14.
1. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy
b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
§ 15.
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody.

Rozdział VI
Informacja dodatkowa.
§ 16.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Przydatne druki są do pobrania w załącznikach poniżej:
- Oferta realizacji zadania publicznego

- Program wspłpracy z NGO

- Sprawozdanie realizacji zadania publicznego

- Umowa na realizację zadania publicznego

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2020 14:58
 
Stanowisko do samospisu w Urzędzie Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
czwartek, 03 września 2020 10:34

samospis-M-stanowisko-do-publikacji   
   Na parterze Urzędu Gminy Brody uruchomione zostało stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przeznaczone jest dla tych, którzy nie mają technicznych możliwości wypełnienia formularza spisowego w domu.

Poprawiony: wtorek, 08 września 2020 15:02
Więcej…
 
"Świętokrzyski Kierowca Autobusu"-rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 02 września 2020 13:22

    W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu" realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Więcej…
 
Zapraszamy na na Muzyczne Zakończenie Wakacji! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Łukasz Gołda   
środa, 02 września 2020 13:12

muzyczneM-zakonczenie-wakacji

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 70

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.

elektronik sigara