Zbieraj deszczówkę, sięgnij po dotację Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 08 lipca 2020 09:52

moja woda-mMożesz uzyskać wsparcie finansowe m. in. na gromadzenie wody z rynien, budowę zbiornika retencyjnego, systemy nawadniania z użyciem deszczówki. Skorzystaj z programu „Moja woda" i złóż wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach lub do placówki terenowej w Starachowicach.

Wiele działań z dofinansowaniem
Program „Moja woda" dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Dotacja (koszty kwalifikowane) może zostać przyznana na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji takich jak:
- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- instalację rozsączającą, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody pozwalające na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
Maksymalnie można otrzymać dotację w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Jak złożyć wniosek?

O uzyskanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele działki z domem jednorodzinnym. Program dotyczy także budynków nowych z ułożonymi rynnami. Nie mogą uzyskać wsparcia ci, którzy już skorzystali z tego programu.
Nabór wniosków dla zadań z programu „Moja woda" prowadzi Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wnioski można składać także osobiście w placówce terenowej WFOŚiGW w Starachowicach, ul. Radomska 45, nr tel. 788-686-944. Prowadzony on jest w sposób ciągły do 31 maja 2024 roku lub do rozdysponowania puli środków. W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i dostarczone do WFOŚiGW w Kielcach lub placówek terenowych od 01.07.2020 roku osobiście, za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu;
2. pobrać a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
3. wysłać go do funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF"– dostępnej w portalu beneficjenta;
4. wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce lub placówki terenowej WFOŚiGW w Starachowicach, ul. Radomska 45 w godzinach pracy 7:30-15:30.
Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ważne informacje
Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:
-zostały zarejestrowane w funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) lub
-zostały zarejestrowane w funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej, nie będą podlegały ocenie, a wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej funduszu.

 

Ogłoszenie o naborze.

Poprawiony: środa, 08 lipca 2020 12:02