Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 27 sierpnia 2020 08:57

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną" adres: ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000253010); na realizację zadania pod nazwą: „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny". Do dnia 07.09.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 25.08.2020r. Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną" złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 2 000 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy Brody poprzez platformę ePUAP: /BRODY/skrytka. lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody.

Skan oferty stowarzyszenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: czwartek, 27 sierpnia 2020 10:27