Ogłoszenie - rozstrzygnęcie IV otwartego konkursu ofert. Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 25 września 2020 15:03

W związku z rozstrzygnięciem IV edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Brody w dniu 29.09.2020 r. przyznana została następująca dotacja:

 

Rodzaj zadania do realizacji
w 2020 roku
(na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2020 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody
w dziedzinie lekkoatletyki – etap II.

Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich – dzieci U-16, U-18, U-20, senior - Krynki

 16 000,00zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” - Rudnik ul. Ostrowiecka 27; 27-230 Brody

Od dnia 29.09 do 17.12.2020 r.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. Na otwarty konkurs nadesłano jedną ofertę. Analizowała ją komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Brody nr 180/2020 z dn. 23.09.2020 r. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że oferta Stowarzyszenia Ludowy Klub Biegacza „Rudnik" spełniła warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja oceniła tę ofertę według kryteriów opisanych w §9 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (załącznik do Zarządzenia nr 1 do 170/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 07.09.2020r.). Wójt Gminy Brody zaakceptował propozycję komisji konkursowej i przyznał dotację jak w powyższej tabeli.

Przydatne druki i dokumenty można pobrać ze strony: Biletyn Informacji Publiczej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: wtorek, 29 września 2020 13:33