Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 24 stycznia 2022 14:42

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Rozdział I Cele i rodzaj zadań

§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

§ 2.
Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicznego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2022 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w
poprzednim roku:

Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej A Klasy (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

55 000,00 zł

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2022 roku.

Stow. „Kamienna” Brody 97 000 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody

18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” – 18 000,00zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

3

Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody

 2000,00

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” – 1 500,00zł;

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 4 000,00 zł.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

75000,00 zł  

 

 

§ 3.

 

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem:  75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Rozdział II Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy. 

 

§ 4.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

 

§ 5.

 

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 16 lutego 2022r. oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (decyduje data wpływu).

 

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Zadania w ofertach powinny być zgodne z rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2022 roku przyjętym uchwałą Nr XIV/87/2021 z dnia 26.11.2021 r.; Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XVI/111/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021r.

 

Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

 

2.  Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

 

4. Na konkurs mogą być składane oferty na powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku  publicznym i wolontariacie.

 

5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 

 

 

§ 6.

 

1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 7.

 

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

 

Rozdział III Kryteria i tryb wyboru ofert. 

 

§ 8.

 

Ocena formalna

 

1.    Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

 

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem odręcznym - wyraźnym, łatwym do odczytania, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki:

 

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym  (pozycja obowiązkowa),

 

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (nieobowiązkowo);

 

c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (obowiązkowo w przypadku wskazania partnera w ofercie),

 

d) ewentualne referencje.

 

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

 

 

2.  Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

 

      oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego

 

      wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

 

 

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

 

      Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

 

§ 9.

 

Ocena merytoryczna.

 

  1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:

 

a)            analiza celów projektu rezultatów: 0-4 pkt.,

 

b)            analiza kosztów realizacji projektu  : 0-4 pkt.;

 

c)            zakładane rezultaty projektu opisane w ofercie (rozdz. III, pola: 5-6): 0-4pkt.;

 

d)            zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

 

e)            dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

 

f)             procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

 

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

 

§ 10.

 

  1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
  2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
  3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

 

Rozdział IV Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

 

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

 

§ 12.

 

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 

  1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana);
  2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze  zleceniodawcą
    (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji;
  3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych;
  4. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl;

 

5.       W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10 %, natomiast zmniejszenie kosztów danej pozycji w dowolnej wysokości.

 

Rozdział V Kontrola wykorzystania dotacji.

 

§ 13.

 

1.       Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.

 

2.       Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

3.       Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

 

4.       Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

§ 14.

 

1.       Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

 a)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

 b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej.

 

§ 15.

 1.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody. 

  Rozdział VI Informacja dodatkowa.

§ 16.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 

1.       Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

2.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4.       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

5.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania   na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

6.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania   danych osobowych.

7.       Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Ogłoszenie niniejsze stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  13 /2022 Wójta Gminy Brody z dnia  21.01.2022 r.

Przydatne druki i dokumenty można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: poniedziałek, 24 stycznia 2022 16:26
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.