Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 10 lipca 2017 10:58

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2017 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa Oferenta

Termin reali-zacji zada-nia:

Wspie-ranie i upow-szech-
nianie kultury fizycznej

 

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

45 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9
27-230 Brody

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2017r.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki - II etap.

 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27,
27-230 Brody

3

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego – II etap.

 4 000,00 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31;
25-312 Kielce

Przeciw-działanie uzależnie-niom i patologiom społecznym

4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

 18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina” ul. St. Staszica 3,
27-230 Brody

SUMA:

70 000 zł

   

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs nadesłano cztery oferty od czterech stowarzyszeń. Wnioski analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 95/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2017r. W ocenie komisji, wszystkie oferty spełniły merytoryczne i formalne warunki konkursu.

Niezbędne druki pobrać mozna z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.